Sensibilització

L'objectiu d'aquest curs és oferir informació relacionada amb l'assetjament per raó de sexe i/o gènere en el context laboral, i donar a conèixer el procediment habilitat per tal d'atendre aquests casos a l'Ajuntament de Tarragona, tal i com estableix el Protocol aprovat pel Consell plenari, el 18 de maig de 2018. 

Secció 1ª Àmbit d'aplicació

Secció 2ª Tipus d'assetjament sexual

secció 3ª Procediment d'actuació

Secció 4ª Material complementari

QÜESTIONARI FINAL

Tot i que no és imprescindible, recomanem fer una lectura de l'esmentat document abans d'accedir als materials. 


Sensibilització>Formació per la prevenció de conductes sexistes dirigit a personal tècnic

L'objectiu d'aquest curs és conèixer i prendre consciència dels rols i estereotips de gènere que configuren i defineixen la nostra realitat. També proporcionar eines per la transversalització de la perspectiva de gènere en el dia a dia de les intervencions professionaIs. I per últim, la identificació de contextos de violència i conductes sexistes.


1. Introducció: entenent el gènere i conceptes bàsics de perspectiva de gènere (sessió presencial)

2. Manifestacions del masclisme en la nostra societat

3. Noves identitats de gènere: trencant el binarisme

4. Diferències i desigualtats, una perspectiva Interseccional necessària

5. Abordatge de les violències masclistes i conductes sexistes des de l’àmbit municipal

6. La perspectiva de gènere en el dia a dia de les intervencions municipals (sessió presencial)

7. Monitoratge de les propostes d’intervenció en el lloc de treball (sessió presencial)


AVALUACIÓ DEL CURS 

L’avaluació del curs es realitzarà a dos nivells:

  • Seguiment del curs: Lectura dels continguts disponibles a l’espai virtual, presentació dels diferents exercicis proposats i participació en l’espai de debat a partir de les reflexions i preguntes plantejades per les formadores (60%)

  • Autotest: Un qüestionari d’autotest final que es facilitarà a les participants per avaluar el grau d’assoliment dels objectius del curs (40%)