Formació per la prevenció de conductes sexistes dirigit a personal tècnic

Categoria: Formació per la prevenció de conductes sexistes dirigit a personal tècnic
Sumari: 

L'objectiu d'aquest curs és conèixer i prendre consciència dels rols i estereotips de gènere que configuren i defineixen la nostra realitat. També proporcionar eines per la transversalització de la perspectiva de gènere en el dia a dia de les intervencions professionaIs. I per últim, la identificació de contextos de violència i conductes sexistes.


1. Introducció: entenent el gènere i conceptes bàsics de perspectiva de gènere (sessió presencial)

2. Manifestacions del masclisme en la nostra societat

3. Noves identitats de gènere: trencant el binarisme

4. Diferències i desigualtats, una perspectiva Interseccional necessària

5. Abordatge de les violències masclistes i conductes sexistes des de l’àmbit municipal

6. La perspectiva de gènere en el dia a dia de les intervencions municipals (sessió presencial)

7. Monitoratge de les propostes d’intervenció en el lloc de treball (sessió presencial)


AVALUACIÓ DEL CURS 

L’avaluació del curs es realitzarà a dos nivells:

  • Seguiment del curs: Lectura dels continguts disponibles a l’espai virtual, presentació dels diferents exercicis proposats i participació en l’espai de debat a partir de les reflexions i preguntes plantejades per les formadores (60%)

  • Autotest: Un qüestionari d’autotest final que es facilitarà a les participants per avaluar el grau d’assoliment dels objectius del curs (40%)

Data d'inici:  Dijous, 02 Mai 2019
Temes: 6

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.